กำหนดสอบบาลีสนามหลวง ๒๕๕๕

:: การสอบบาลี ครั้งที่ ๑ ::
การสอบ
ครั้งแรก
(เปรียญเอก)
ประโยค ป.ธ.๖ วันขึ้น ๒, ๓ ค่ำ เดือน ๓ วันที่ ๒๕, ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕
ประโยค ป.ธ.๗ วันขึ้น ๒, ๓ ค่ำ เดือน ๓ วันที่ ๒๕, ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕
ประโยค ป.ธ.๘ วันขึ้น ๔, ๕. ๖ ค่ำ เดือน ๓ วันที่ ๒๗, ๒๘, ๒๙ มกราคม ๒๕๕๕
ประโยค ป.ธ.๙ วันขึ้น ๔, ๕. ๖ ค่ำ เดือน ๓ วันที่ ๒๗, ๒๘, ๒๙ มกราคม ๒๕๕๕
การสอบ
ครั้งหลัง
(เปรียญตรี,โท)

ประโยค ๑-๒ วันแรม ๑๐, ๑๑ ค่ำ เดือน ๓ วันที่ ๑๗, ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ประโยค ป.ธ.๓ วันแรม ๑๐, ๑๑, ๑๒ ค่ำ เดือน ๓ วันที่ ๑๗, ๑๘, ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ประโยค ป.ธ.๔ วันแรม ๑๐, ๑๑ ค่ำ เดือน ๓ วันที่ ๑๗, ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ประโยค ป.ธ.๕ วันแรม ๑๐, ๑๑ ค่ำ เดือน ๓ วันที่ ๑๗, ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ตรวจข้อสอบ ครั้งที่ ๑ วันแรม ๒ – ๖ ค่ำ เดือน ๔ วันที่ ๙ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕
:: การสอบบาลี ครั้งที่ ๒ ::
การสอบ
ครั้งที่ ๒
(สำหรับผู้สอบได้๑/๒ วิชา)

ประโยค ๑-๒ วันแรม ๑๐, ๑๑ ค่ำ เดือน ๕ วันที่ ๑๖, ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕
ประโยค ป.ธ.๓ วันแรม ๑๐, ๑๑, ๑๒ ค่ำ เดือน ๕ วันที่ ๑๖, ๑๗, ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕
ประโยค ป.ธ.๔ วันแรม ๑๐, ๑๑ ค่ำ เดือน ๕ วันที่ ๑๖, ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕
ประโยค ป.ธ.๕ วันแรม ๑๐, ๑๑ ค่ำ เดือน ๕ วันที่ ๑๖, ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕
ตรวจข้อสอบ ครั้งที่ ๒ วันขึ้น ๑๐ – ๑๒ ค่ำ เดือน ๖ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ –
๑, ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕

 ที่มา : กองบาลีสนามหลวง

 
 
     
   
Advertisements