Updates from กรกฎาคม, 2011 Toggle Comment Threads | ปุ่มลัดคีย์บอร์ด

 • siddhapipoo 7:30 am on July 3, 2011 Permalink | ตอบกลับ  

  วันที่ 03 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ปีที่ 21 ฉบับที่ 7521 ข่าวสดรายวัน

  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดให้มีพิธีแสดงมุทิตาธรรม เพื่อถวายเป็นมุทิตาสักการะ และร่วมแสดงความชื่นชมยินดีแก่ภิกษุสามเณร ที่มีความมานะ พากเพียร ศึกษาเล่าเรียน จนสำเร็จเปรียญธรรม 9 ประโยค เป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ปี 2517 เป็นต้นมา 

  พ.ศ.2554 นับเป็นปีที่ 38 รวมพระภิกษุสามเณรที่ได้รับการแสดงมุทิตาจากธนาคาร จำนวนทั้งสิ้น 1,254 รูป เป็นพระภิกษุ 1,043 รูป สามเณร 211 รูป 

  เป็นที่น่ายินดีว่าพระภิกษุสามเณร ผู้สำเร็จการศึกษาเปรียญธรรม 9 ประโยค ยังคงดำรงมั่นในสมณเพศ เป็นบุคลากรที่สำคัญของคณะสงฆ์และพระศาสนามาจนถึงปัจจุบัน

  ในการนี้สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม และแม่กองบาลีสนามหลวง ได้เป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาธรรมพระเปรียญธรรม 9 ประโยค ณ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา

  นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรม การบริหารธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวรายงานว่า การที่ธนาคารจัดพิธีแสดงมุทิตาธรรมติดต่อกันมาเช่นนี้นับว่าได้มีส่วนร่วมเป็นกำลังใจให้พระภิกษุสามเณรเกิดความอุตสาหะในการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมให้ยิ่งๆ ขึ้นไป 

  เห็นได้จากผลการสอบของแต่ละปี จะมีปริมาณผู้เข้าสอบเพิ่มขึ้นทุกปี ในปี 2554 มีพระภิกษุสามเณรเข้าสอบบาลีชั้นเปรียญธรรม 9 ประโยค จำนวน 385 รูป มีผู้สอบได้ 60 รูป เป็นพระภิกษุ 52 รูป สามเณร 8 รูป เป็นความภาคภูมิใจที่ธนาคารได้มีส่วนอุปถัมภ์บำรุงการศึกษาของคณะสงฆ์ถูกต้องตามวัตถุประสงค์
  (More …)

  Advertisements
   
 • siddhapipoo 5:20 am on July 3, 2011 Permalink | ตอบกลับ  

  ขอข้อมูลวัดที่เปิดสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีด้วยครับ..ฝากข้อความข่าวสาร/ภาพกิจกรรมได้ที่นี่..

   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
ตอบกลับ
e
แก้ไข
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
ยกเลิก