Updates from กรกฎาคม, 2011 Toggle Comment Threads | ปุ่มลัดคีย์บอร์ด

 • siddhapipoo 8:28 am on July 26, 2011 Permalink | ตอบกลับ  

  ประกาศคณะสงฆ์ภาค ๕ เรื่องการจัดพิธีมอบทุนการศึกษาพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช อำเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ในการนี้ได้รับเมตตานุเคราะห์จาก พะรเดชพระคุณพระธรรมปัญญาภรณ์ เจ้าคณะภาค ๕ มาเป็นประธานมอบทุน จึงขอให้ เจ้าสำนักเรียน เจ้าสำนักศาสนศึกษา ทุกแห่งในเขตคณะสงฆ์ภาค ๕ ได้แจ้งให้พระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ ในสำนักของท่าน เข้าร่วมพิธีมอบทุน ตามวันเวลา และสถานที่ ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน..

  Advertisements
   
 • siddhapipoo 2:51 am on July 19, 2011 Permalink | ตอบกลับ  

  ฝากลิงค์วัด/สำนักเรียน/สำนักศาสนศึกษา ได้ที่นี้ครับ..

   
 • siddhapipoo 12:36 pm on July 18, 2011 Permalink | ตอบกลับ  

  พระเดชพระคุณพระธรรมปัญญาภรณ์ เจ้าคณะภาค ๕ เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ เมตตานุเคราะห์มาเป็นประธานมอบทุนการศึกษาพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้บาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๔ ระดับชั้นประโยค ๑-๒ ถึง ประโยค ป.ธ.๘ ในการนี้ได้รับอนุเคราะห์จาก พระเดชพระคุณพระธรรมเสนานุวัตร รองเจ้าคณะภาค ๕ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก ร่วมด้วย พร้อมทั้งเจ้าคณะพระสังฆาธิการ พระภิกษุสามเณรในจังหวัดสุโขทัย จำนวน ๑,๔๐๐ รูป ร่วมอนุโมทนาด้วย

  และในวันเดียวกันนี้ ได้จัดพิธีขอขมาสามีจิกรรม ต่อเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด ที่ปรึกษาจังหวัดทั้งสองรูป เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ ซึ่งถือว่าเป็นธรรมเนียบปฏิบัติที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย ในงานได้รับความอุปถัมภ์ถวายภัตตาหาร และปัจจัยจาก คุณสิทธิ พร้อมครอบครัว ขออนุโมทนาไว้ ณ ที่นี้ด้วย..

   
 • siddhapipoo 8:36 am on July 16, 2011 Permalink | ตอบกลับ  

  :: การสอบบาลี ครั้งที่ ๑ ::
  การสอบ
  ครั้งแรก
  (เปรียญเอก)
  ประโยค ป.ธ.๖ วันขึ้น ๒, ๓ ค่ำ เดือน ๓ วันที่ ๒๕, ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕
  ประโยค ป.ธ.๗ วันขึ้น ๒, ๓ ค่ำ เดือน ๓ วันที่ ๒๕, ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕
  ประโยค ป.ธ.๘ วันขึ้น ๔, ๕. ๖ ค่ำ เดือน ๓ วันที่ ๒๗, ๒๘, ๒๙ มกราคม ๒๕๕๕
  ประโยค ป.ธ.๙ วันขึ้น ๔, ๕. ๖ ค่ำ เดือน ๓ วันที่ ๒๗, ๒๘, ๒๙ มกราคม ๒๕๕๕
  การสอบ
  ครั้งหลัง
  (เปรียญตรี,โท)

  ประโยค ๑-๒ วันแรม ๑๐, ๑๑ ค่ำ เดือน ๓ วันที่ ๑๗, ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
  ประโยค ป.ธ.๓ วันแรม ๑๐, ๑๑, ๑๒ ค่ำ เดือน ๓ วันที่ ๑๗, ๑๘, ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
  ประโยค ป.ธ.๔ วันแรม ๑๐, ๑๑ ค่ำ เดือน ๓ วันที่ ๑๗, ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
  ประโยค ป.ธ.๕ วันแรม ๑๐, ๑๑ ค่ำ เดือน ๓ วันที่ ๑๗, ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
  ตรวจข้อสอบ ครั้งที่ ๑ วันแรม ๒ – ๖ ค่ำ เดือน ๔ วันที่ ๙ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕
  :: การสอบบาลี ครั้งที่ ๒ ::
  การสอบ
  ครั้งที่ ๒
  (สำหรับผู้สอบได้๑/๒ วิชา)

  ประโยค ๑-๒ วันแรม ๑๐, ๑๑ ค่ำ เดือน ๕ วันที่ ๑๖, ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕
  ประโยค ป.ธ.๓ วันแรม ๑๐, ๑๑, ๑๒ ค่ำ เดือน ๕ วันที่ ๑๖, ๑๗, ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕
  ประโยค ป.ธ.๔ วันแรม ๑๐, ๑๑ ค่ำ เดือน ๕ วันที่ ๑๖, ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕
  ประโยค ป.ธ.๕ วันแรม ๑๐, ๑๑ ค่ำ เดือน ๕ วันที่ ๑๖, ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕
  ตรวจข้อสอบ ครั้งที่ ๒ วันขึ้น ๑๐ – ๑๒ ค่ำ เดือน ๖ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ –
  ๑, ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕

   ที่มา : กองบาลีสนามหลวง

   
   
       
     
   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
ตอบกลับ
e
แก้ไข
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
ยกเลิก