โครงการความร่วมมือสหบาลีศึกษา คณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัย

ชื่อโครงการ : “ โครงการความร่วมมือสหบาลีศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัย ”

ทุกยุคทุกสมัยการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เป็นไปเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระพุทธศาสนา แต่ละสำนักต่างก็จัดการเรียนการสอนไปตามแบบของแต่ละสำนัก ตามแบบที่สั่งสอนกันมาเป็นทอด ๆ ในยุคสมัยที่การศึกษาของชาวบ้าน และพระภิกษุสามเณรยังมีวงจำกัด จะเห็นได้ว่าการเรียนการสอนบาลีมีความมั่นคง เต็มไปด้วยพลังทั้งผู้สอนและผู้เรียน ครูผู้สอนก็หาไม่ยาก พระภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยก็ยังหาไม่ยาก แต่ละสำนักไม่มีปัญหาการขาดแคลนบุคคลากร เมื่อวันเวลาผ่านไปการศึกษาขยายวงกว้างเปิดโอกาสทั้งสองฝ่าย ให้มีทางเลือกมากขึ้น ผู้ที่จะเข้ามาบวชเรียนมีน้อยลง ยิ่งผู้ที่บวชแล้วจะมุ่งหน้าเรียนบาลีนั้นหายากยิ่ง เป็นปัญหาของทุกสำนักเรียนบาลี

ทำอย่างไรทุกสำนักเรียนที่ยังจัดการเรียนการสอนภาษาบาลี ในนามสำนักเรียนคณะจังหวัดสุโขทัย จะได้ร่วมมือกันจัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษา ร่วมมือกันในทุก ๆ ด้าน ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนบาลีให้เป็นในทิศทางเดียวกัน มีศูนย์กลาง

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อร่วมกันจัดการเรียนการสอนบาลีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๒. เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนักเรียนที่จะเข้ามาศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี

๓. เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูผู้สอน

๔. เพื่อสร้างความร่วมมือกันระหว่างผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ในด้านการศึกษาพระปริยัติธรรแผนกบาลี

๕. เพื่อจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกันกับนโยบายการศึกษาในปัจจุบัน

 

ent20

จึงขอฟังความคิดเห็นของทุกท่าน โดยท่านสามารถแสดงความเห็นได้หน้าเว็บ และทางอีเมลที่ siddha2009@yahoo.co.th

“ ส่งเสริมภาพพจน์ ลดความขัดแย้ง แบ่งงานกันทำ น้อมธรรมเพื่อพุทธศาสน์ ” ขอบคุณครับ…!!

Advertisements